Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    >>>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ยินดีต้อนรับ <<< >>>แจ้งสำหรับบุคคลที่มาติดต่อราชการ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ให้ผ่านจุดคัดกรองพร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง<<<  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สาล์นนายก
  คำแถลงนโยบาย
  ประกาศเจตจำนง
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารงานบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การป้องกันการทุจริต
  ข้อบัญญัติ
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  บริการประชาชน
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  สถิติการเข้ารับบริการ
  facebook อบต.คลองประสงค์
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 15) 4 ส.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง) (ดู : 7) 17 ก.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 26) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสมเดช ไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 30) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ที่ กม. 0+470.00 (ดู : 34) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ สายท่าใต้ ที่ กม. 0+590.00 (ดู : 31) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค) (ดู : 33) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ดู : 29) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 (ดู : 27) 28 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินสายแหลมล้อน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 27) 21 เม.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 (ดู : 37) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-54-0026 (ดู : 43) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 44) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่า บริการ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดงานและจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 47) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนาตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 40) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคู่มือสัมมนาสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 42) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 41) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถทัวร์ โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 44) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 43) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 44) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ"ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 43) 7 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (ดู : 66) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดฯ) (ดู : 69) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สะพาน คสล.คลองแหลมสน หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 71) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายเตาถ่าน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 65) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 67) 1 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 58) 28 ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมเครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด (ดู : 57) 28 ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ (ดู : 55) 26 ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงเมกะโฟน (โทรโข่ง) (ดู : 54) 26 ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาฯ) (ดู : 52) 26 ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษาฯ (โพเดี้ยม) (ดู : 57) 26 ส.ค. 2562
ซื้อตู้ล๊อกเกอร์เหล็กเตี้ย 6 ประตู (ดู : 55) 26 ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คล.สายร่วมใจพัฒนา (ตอนที่2) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 57) 19 ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คล.สายพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 57) 16 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบคลองท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 59) 15 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าใต้ กม.ที่ 0+125.00 หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 57) 14 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายเกาะด้ง หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 52) 14 ส.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจัดทำแผนที่และคำบรรยายแนวเขตการปกครองฯ (ดู : 59) 13 ส.ค. 2562
ซ่อมแซมถนนสายท่าเล-แหลมขาม (บริเวณทางเข้าถนนสายท่าใต้) หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 58) 8 ส.ค. 2562
ซ่อมแซมทางลาดสะพานขึ้นท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 57) 31 ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 52) 24 ก.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 57) 10 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 54) 8 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 61) 4 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริม) นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 57) 30 พ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 57) 29 พ.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 (ดู : 62) 24 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 141) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 57) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 58) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 59) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 59) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) (ดู : 60) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) (ดู : 60) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (ดู : 56) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2561 (ดู : 60) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ (ดู : 61) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บางขนุน หมู่ที่ 4 (ดู : 63) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายท่าเล-แหลมขาม หมู่ที่ 1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) (ดู : 60) 17 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs