Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    >>>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ยินดีต้อนรับ <<< >>>แจ้งสำหรับบุคคลที่มาติดต่อราชการ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ให้ผ่านจุดคัดกรองพร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง<<<  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สาล์นนายก
  คำแถลงนโยบาย
  ประกาศเจตจำนง
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารงานบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การป้องกันการทุจริต
  ข้อบัญญัติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  บริการประชาชน
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  สถิติการเข้ารับบริการ
  facebook อบต.คลองประสงค์
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  E-Service
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเคลองกำ สายท่าเล-แหลมขาม บริเวณ กม. ที่ 7+200 - 7+253 (ดู : 2) 22 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง อบต.คลองประสงค์ (ดู : 4) 19 ม.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริม) นม (โรงเรียน.) ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 7) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริม) นม (ศพด.) ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 7) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 35) 6 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 34) 6 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 28) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 27) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 27) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการฝึกภาคสนาม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 21) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 21) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณสามแยกทางเข้า รพ.สต.(ช่วงที่ 2) (ดู : 20) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการรณงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (ดู : 22) 20 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง (ดู : 6) 8 ก.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 57) 4 ส.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง) (ดู : 43) 17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 1 (ดู : 7) 8 ก.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 64) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสมเดช ไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 74) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ที่ กม. 0+470.00 (ดู : 98) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ สายท่าใต้ ที่ กม. 0+590.00 (ดู : 66) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค) (ดู : 65) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ดู : 60) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 (ดู : 59) 28 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินสายแหลมล้อน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 61) 21 เม.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 (ดู : 68) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-54-0026 (ดู : 74) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 73) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่า บริการ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดงานและจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 79) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนาตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 69) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคู่มือสัมมนาสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 74) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ (ดู : 75) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถทัวร์ โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 79) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 72) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 77) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ"ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 74) 7 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (ดู : 99) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดฯ) (ดู : 100) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สะพาน คสล.คลองแหลมสน หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 104) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายเตาถ่าน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 99) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 99) 1 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 91) 28 ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมเครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด (ดู : 88) 28 ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ (ดู : 87) 26 ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงเมกะโฟน (โทรโข่ง) (ดู : 86) 26 ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาฯ) (ดู : 84) 26 ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษาฯ (โพเดี้ยม) (ดู : 87) 26 ส.ค. 2562
ซื้อตู้ล๊อกเกอร์เหล็กเตี้ย 6 ประตู (ดู : 88) 26 ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คล.สายร่วมใจพัฒนา (ตอนที่2) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 88) 19 ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คล.สายพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 89) 16 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบคลองท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 91) 15 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าใต้ กม.ที่ 0+125.00 หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 91) 14 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายเกาะด้ง หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 85) 14 ส.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจัดทำแผนที่และคำบรรยายแนวเขตการปกครองฯ (ดู : 91) 13 ส.ค. 2562
ซ่อมแซมถนนสายท่าเล-แหลมขาม (บริเวณทางเข้าถนนสายท่าใต้) หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 87) 8 ส.ค. 2562
ซ่อมแซมทางลาดสะพานขึ้นท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 87) 31 ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 81) 24 ก.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 90) 10 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 86) 8 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 94) 4 ก.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs