Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์  
  ข้อมูลสำนักงาน
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  วิสัยทัศน์
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  คู่มือประชาชน
  ข้อมูลการติดต่อ
  ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - กองสวัสดิการสังคม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
  แผนดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  เทศบัญญัติ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลบริการประชาชน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  กิจการสภา
  กิจการสภา
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  งานการเจ้าหน้าที่
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติ ป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสูหวัด - ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 4 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 สายท่าเล - แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 3+373 ถึง กม.ที่ 4+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23) 27 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายท่าหยีเขียว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ดู : 30) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ - นาทุ่งยาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ดู : 27) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 สายท่าเล - แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 7+196.50 ถึง กม.ที่ 7+844 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลองประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 22 ก.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ท่าหยีเขียว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 23) 2 ก.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่-นาทุ่งยาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 18) 2 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลองประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 49) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 7+196.50 กม.ที่ 7+844.00 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 34) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 3+373 ถึง กม.ที่ 4+000 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 29) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนโรงเรียนคลองกำ-ชายหาด กม.ที่ 0+207.00 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 37) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาหัวนอน หมู่ที่ บ้านเกาะกลาง (ดู : 41) 10 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสูวงศ์ หมู่ที่ บ้านเกาะกลาง (ดู : 43) 10 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่-นาทุ่งยาง หมู่ที่ 1บ้านคลองประสงค์ (ดู : 28) 10 มิ.ย. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 สายท่าเลแหลมขาม ช่วง กม.ที่ 3+373 ถึง กม.ที่ 4+000 (ดู : 25) 28 พ.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนคลองกำ-ชายหาด กม. ที่ 0+207.00 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 29) 28 พ.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายท่าเล-แหลมขาม ช่วงที่ กม.ที่ 7+196.50-กม. ที่ 7+844.00 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 23) 27 พ.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 21) 24 พ.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่-นาทุ่งยาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 35) 24 พ.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัวนอน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 32) 24 พ.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสูวงศ์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 34) 19 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 60) 19 พ.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 54) 12 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 23 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขาม โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 22 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ (ดู : 61) 19 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 53) 18 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 16 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 6 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารสว่นตำคลองประสงค์ ประจำงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการฝึกภาคสนาม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสามแยกทางเข้า รพ.สต. (ช่วงที่ 2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยเฉพราะเจาะจง (ดู : 63) 20 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 16 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
E-mail Address : klongprasong@hotmail.com
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs