Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    >>>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ยินดีต้อนรับ <<< >>>แจ้งสำหรับบุคคลที่มาติดต่อราชการ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ให้ผ่านจุดคัดกรองพร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง<<<  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สาล์นนายก
  คำแถลงนโยบาย
  ประกาศเจตจำนง
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารงานบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การป้องกันการทุจริต
  ข้อบัญญัติ
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  บริการประชาชน
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  สถิติการเข้ารับบริการ
  facebook อบต.คลองประสงค์
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 6) 28 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" (ดู : 2) 16 ก.ย. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 (ดู : 5) 13 มิ.ย. 2563
เรื่อง มาตรการในการป้องกันวิกฤติการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 51) 25 มี.ค. 2563
ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบให้กับประชาชนในตำบลคลองประสงค์ ตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 44) 24 มี.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 49) 20 ก.พ. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 4) 13 ก.พ. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่องให้ผู้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองประสงค์ (ดู : 86) 2 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 19) 28 พ.ย. 2562
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และที่เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ดู : 85) 9 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อบต.คลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 81) 8 ต.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้อง กันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ดู : 8) 30 ก.ย. 2562
ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 76) 11 ก.ย. 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 4) 13 ส.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 85) 14 มิ.ย. 2562
แผ่นพับภัยแล้ง (ดู : 34) 10 พ.ค. 2562
ขอประขาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข่น ผู้รับเหมา ผู้มาเสียภาษี ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯเข้าตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.คลองประสงค์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น. และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ (ดู : 82) 7 พ.ค. 2562
ขอเชิญชวนชาวตำบลคลองประสงค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เป็น เทศบาลตำบลคลองประสงค์ (ดู : 55) 18 ก.พ. 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (ดู : 4) 14 ก.พ. 2562
ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองก (ดู : 73) 12 ธ.ค. 2561
แผ่นพับสึนามิ (ดู : 26) 3 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 61) 10 ต.ค. 2561
สารนายก อบต.คลองประสงค์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ (ดู : 63) 10 ต.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 20) 9 ต.ค. 2561
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 62) 28 ก.ย. 2561
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 60) 28 ก.ย. 2560
สารนายก อบต.คลองประสงค์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ (ดู : 62) 6 ก.ย. 2560
ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 65) 5 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ (ดู : 65) 5 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อบต.คลองประสงค์ (ดู : 62) 4 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ดู : 61) 4 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 59) 4 ก.ย. 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 60) 4 ก.ย. 2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) (ดู : 55) 7 ก.ค. 2560
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู : 59) 28 ก.พ. 2560
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 59) 29 ก.ย. 2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน (ดู : 64) 20 ก.ย. 2559
ประกาศสรุปผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลคลองประสงค์ ประจำปี 2559 (ดู : 60) 4 พ.ค. 2559
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ดู : 32) 15 ม.ค. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 33) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs