Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    >>>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ยินดีต้อนรับ <<< >>>แจ้งสำหรับบุคคลที่มาติดต่อราชการ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ให้ผ่านจุดคัดกรองพร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง<<<  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สาล์นนายก
  คำแถลงนโยบาย
  ประกาศเจตจำนง
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารงานบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การป้องกันการทุจริต
  ข้อบัญญัติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  บริการประชาชน
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  สถิติการเข้ารับบริการ
  facebook อบต.คลองประสงค์
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  E-Service
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ (ดู : 9) 15 ม.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 9/2563 (ดู : 15) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 8/2563 (ดู : 13) 28 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 18) 22 ธ.ค. 2563
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมุลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 28) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพือเตรียมความพร้อมในการเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 56) 12 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 60) 28 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" (ดู : 66) 16 ก.ย. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 (ดู : 45) 13 มิ.ย. 2563
เรื่อง มาตรการในการป้องกันวิกฤติการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 116) 25 มี.ค. 2563
ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบให้กับประชาชนในตำบลคลองประสงค์ ตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 94) 24 มี.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 97) 20 ก.พ. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 38) 13 ก.พ. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่องให้ผู้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองประสงค์ (ดู : 126) 2 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 59) 28 พ.ย. 2562
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และที่เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ดู : 126) 9 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อบต.คลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 121) 8 ต.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้อง กันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ดู : 42) 30 ก.ย. 2562
ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 115) 11 ก.ย. 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 38) 13 ส.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 124) 14 มิ.ย. 2562
แผ่นพับภัยแล้ง (ดู : 75) 10 พ.ค. 2562
ขอประขาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข่น ผู้รับเหมา ผู้มาเสียภาษี ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯเข้าตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.คลองประสงค์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น. และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ (ดู : 119) 7 พ.ค. 2562
ขอเชิญชวนชาวตำบลคลองประสงค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เป็น เทศบาลตำบลคลองประสงค์ (ดู : 91) 18 ก.พ. 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (ดู : 37) 14 ก.พ. 2562
ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองก (ดู : 110) 12 ธ.ค. 2561
แผ่นพับสึนามิ (ดู : 64) 3 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 96) 10 ต.ค. 2561
สารนายก อบต.คลองประสงค์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ (ดู : 97) 10 ต.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 54) 9 ต.ค. 2561
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 96) 28 ก.ย. 2561
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 92) 28 ก.ย. 2560
สารนายก อบต.คลองประสงค์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ (ดู : 94) 6 ก.ย. 2560
ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 97) 5 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ (ดู : 95) 5 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อบต.คลองประสงค์ (ดู : 93) 4 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ดู : 93) 4 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 91) 4 ก.ย. 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 89) 4 ก.ย. 2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) (ดู : 84) 7 ก.ค. 2560
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู : 88) 28 ก.พ. 2560
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู : 88) 29 ก.ย. 2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน (ดู : 94) 20 ก.ย. 2559
ประกาศสรุปผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลคลองประสงค์ ประจำปี 2559 (ดู : 89) 4 พ.ค. 2559
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ดู : 63) 15 ม.ค. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 63) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs