Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์  
  ข้อมูลสำนักงาน
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  วิสัยทัศน์
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  คู่มือประชาชน
  ข้อมูลการติดต่อ
  ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - กองสวัสดิการสังคม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
  แผนดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  เทศบัญญัติ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลบริการประชาชน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  กิจการสภา
  กิจการสภา
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  งานการเจ้าหน้าที่
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติ ป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดการสาธารณะประจำปี 2564 (ดู : 13) 27 ส.ค. 2564
เปิดรับสมัครอบรมภาษาจีนเบื้องต้น (ดู : 41) 19 ก.ค. 2564
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม (ดู : 29) 12 ก.ค. 2564
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน (ดู : 101) 5 พ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 10/2564 (ดู : 53) 1 พ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 9/2564 (ดู : 57) 30 เม.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 8/2564 (ดู : 59) 27 เม.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดิทัศน์ (ดู : 80) 16 เม.ย. 2564
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) (ดู : 19) 1 มี.ค. 2564
ประกาศสัดส่วนประชาคม (ดู : 111) 24 ก.พ. 2564
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ปี2563 (ดู : 15) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 2 ปี2563 (ดู : 15) 20 ส.ค. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 ปี2563 (ดู : 15) 19 มิ.ย. 2563
เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 15) 29 พ.ค. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี2563 (ดู : 16) 20 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญแรก ปี2563 (ดู : 15) 13 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 21) 28 ก.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
E-mail Address : klongprasong@hotmail.com
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs