Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    0  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 23) 19 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเคียน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 23) 19 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านก้อย-บังฟีน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 24) 19 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 22) 19 ก.ค. 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน (ตอนที่ 2) และขยายถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 28) 19 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง) (ดู : 24) 3 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมการกัดเซาะบริเวณท่อ คสล. ถนนสายมัสยิด - ท่าเรือบ้านเก่า และซ่อมแซมถนนดิ (ดู : 24) 27 ม.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 24) 21 พ.ย. 2559
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือ-แหลมขาม (ดู : 33) 11 พ.ย. 2559
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (ดู : 29) 9 พ.ย. 2559
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (ดู : 20) 3 พ.ย. 2559
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมการกัดเซาะถนนบริเวณ STA 0+125 และ STA 0+160 (ถนนดินสายเกาะด้ง) หมู่ที่ 3 (ดู : 22) 12 ก.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1 (ดู : 26) 22 ส.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (ดู : 22) 22 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (ดู : 22) 21 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1 (ดู : 21) 19 ส.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างบุกเบิกถนนดินสายรอบนอก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 21) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเรือหัวโทงจำลอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 21) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 22) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบาลายท่าม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 22) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านคลองประสงค์-บ้านน้าเจ้านัน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิ (ดู : 23) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างบุกเบิกถนนดินสายนาไม้ไผ่-นาทองยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 23) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 23) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะถนนสายท่าเรือท่าใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็ก (ดู : 21) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุเหร่า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 27) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหาเหม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 22) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างบุกเบิกถนนดินสายอนุวัติ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 20) 14 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนายดลหล้า-บ้านนายบ่าวใหญ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร (ดู : 22) 14 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านนายดลหล้า-บ้านนายบ่าวใหญ่ หมู่ที่ 3 (ดู : 24) 14 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินสายนาไม้ไผ่-นาทองยาง หมู่ที่ 2 (ดู : 22) 14 ก.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (ดู : 24) 6 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (ดู : 20) 5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรือหัวโทงจำลอง หมู่ที่ 1 (ดู : 19) 5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 (ดู : 25) 5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลายท่าม่วง หมู่ที่ 2 (ดู : 19) 5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านคลองประสงค์-บ้านน้าเจ้านัน หมู่ที่ 2 (ดู : 17) 5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน หมู่ที่ 3 (ดู : 18) 5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการวางหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะถนนสายท่าเรือท่าใต้ หมู่ที่ 3 (ดู : 20) 5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล.สายซอยสุเหร่า หมู่ที่ 4 (ดู : 18) 5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินสายอนุวัฒิ หมู่ที่ 4 (ดู : 17) 5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหาเหม หมู่ที่ 4 (ดู : 18) 5 ก.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ (ดู : 21) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเคียน หมู่ที่ ๓ (ดู : 19) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายพรหมปรุง (ดู : 21) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายอบรมจริยธรรมแก (ดู : 19) 24 มี.ค. 2559
ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ (ดู : 20) 21 มี.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs