Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    >>>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ยินดีต้อนรับ <<< >>>แจ้งสำหรับบุคคลที่มาติดต่อราชการ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ให้ผ่านจุดคัดกรองพร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง<<<  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สาล์นนายก
  คำแถลงนโยบาย
  ประกาศเจตจำนง
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารงานบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การป้องกันการทุจริต
  ข้อบัญญัติ
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  บริการประชาชน
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  สถิติการเข้ารับบริการ
  facebook อบต.คลองประสงค์
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 43 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 9 มิถุนายน 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
อบต.คลองประสงค์ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมวตำบลคลองประสงค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ.หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs