Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์  
  ข้อมูลสำนักงาน
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  วิสัยทัศน์
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  คู่มือประชาชน
  ข้อมูลการติดต่อ
  ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
  แผนดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  เทศบัญญัติ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลบริการประชาชน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  กิจการสภา
  กิจการสภา
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  งานการเจ้าหน้าที่
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติ ป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมชมตำบลคลองประสงค์
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 41 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25 มีนาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมชมตำบลคลองประสงค์ โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลคลองประสงค์ ให้การต้อนรับ เวลา 09.30 น. นายอนุรักษ์ กิ่งเล็ก ผู้อำนวยการสถานบันการศึกษาปอเนาะอัลฮารุ้ลอูลูม ได้บรรยายสรุปความสำเร็จในการดำเนินงาน ประเด็น การบริหารจัดการศูนย์บำบัดยาเสพติด โดยใช้หลักศาสนา พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา และแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป
เวลา 11.00 น. เปิดเวทีเสวนารับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อาทิ ปัญหาการจัดการที่ดิน การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและการจัดสาธารณูปโภคในชุมชน โดยในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้ชี้แจงกระบวนการจัดการกับข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น และเก็บข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา
ในชั้นกรรมาธิการต่อไป เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการแสดง กิจกรรม นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ และสินค้า OTOP ของชุมชน
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
E-mail Address : klongprasong@hotmail.com
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs