Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    0  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอประขาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข่น ผู้รับเหมา ผู้มาเสียภาษี ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯเข้าตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.คลองประสงค์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น. และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 13 คน
ประกาศวันที่  7 พฤษภาคม 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอประขาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข่น ผู้รับเหมา ผู้มาเสียภาษี ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯเข้าตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.คลองประสงค์ และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 166.04 KB.]
 
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs