Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    0  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สาล์นนายก
  คำแถลงนโยบาย
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ควบคุมภายในองค์กร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  การป้องกันการทุจริต
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  บริการประชาชน
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA)
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ITA)
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศสรุปผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลคลองประสงค์ ประจำปี 2559
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 24 คน
ประกาศวันที่  4 พฤษภาคม 2559

ประกาศสรุปผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลคลองประสงค์ ประจำปี 2559

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 117.51 KB.]
 ลำดับที่ 2 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 142.75 KB.]
 ลำดับที่ 3 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 149.84 KB.]
 ลำดับที่ 4 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 106.77 KB.]
 ลำดับที่ 5 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 145.41 KB.]
 ลำดับที่ 6 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 172.96 KB.]
 ลำดับที่ 7 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 135.33 KB.]
 ลำดับที่ 8 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 130.97 KB.]
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs