ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
เรื่อง แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

เอกสารแนบ :

ประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.   แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.