ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารแนบ :

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตฯ   แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ