Welcome to klongprasong.go.th
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  [2017-11-16] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 75)
  [2017-11-03] ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 76)
  [2017-10-10] ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (อ่าน 82)
  [2017-09-29] ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) (อ่าน 96)
  [2017-09-28] ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 86)
  [2017-09-15] ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ปรับปรุง ครั้งที่ 3) (อ่าน 84)
  [2017-09-06] สารนายก อบต.คลองประสงค์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ (อ่าน 92)
  [2017-09-05] ประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต. (อ่าน 109)
  [2017-09-05] ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน (อ่าน 82)
  [2017-09-04] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (อ่าน 83)
  [2017-09-04] ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 68)
  [2017-09-04] สรุปเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (อ่าน 67)
  [2017-09-04] ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (อ่าน 74)
  [2017-09-04] ประกาศ. เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อบต.คลองประสงค์ (อ่าน 59)
  [2017-07-19] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน (ตอนที่ 2) และขยายถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (อ่าน 68)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (อ่าน 70)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านก้อย-บังฟีน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (อ่าน 72)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเคียน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (อ่าน 69)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (อ่าน 70)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่ายาง หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (อ่าน 65)
  [2017-05-03] ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง)  (อ่าน 104)
  [2017-02-28] ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 107)
  [2017-01-27] ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมการกัดเซาะบริเวณท่อ คสล. ถนนสายมัสยิด - ท่าเรือบ้านเก่า และซ่อมแซมถนนดิ (อ่าน 123)
  [2016-11-21] ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 164)
  [2016-11-11] ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือ-แหลมขาม (อ่าน 143)
  [2016-11-09] ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 131)
  [2016-11-03] ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 146)
  [2016-10-28] ประกาศขออนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (อ่าน 156)
  [2016-10-18] ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (อ่าน 143)
  [2016-09-29] ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 139)
  [2016-09-21] ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (อ่าน 159)
  [2016-09-20] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน (อ่าน 201)
  [2016-09-16] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์  (อ่าน 146)
  [2016-09-12] ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมการกัดเซาะถนนบริเวณ STA 0+125 และ STA 0+160 (ถนนดินสายเกาะด้ง) หมู่ที่ 3 (อ่าน 129)
  [2016-08-29] การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 (อ่าน 147)
  [2016-08-22] ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (อ่าน 130)
  [2016-08-22] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1 (อ่าน 124)
  [2016-08-21] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (อ่าน 103)
  [2016-08-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1 (อ่าน 117)
  [2016-07-14] ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายรอบนอก หมู่ที่ 1 (อ่าน 118)
  [2016-07-14] ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินสายนาไม้ไผ่-นาทองยาง หมู่ที่ 2 (อ่าน 129)
  [2016-07-14] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านนายดลหล้า-บ้านนายบ่าวใหญ่ หมู่ที่ 3 (อ่าน 118)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนายดลหล้า-บ้านนายบ่าวใหญ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร (อ่าน 134)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างบุกเบิกถนนดินสายอนุวัติ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 134)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหาเหม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 128)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุเหร่า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 131)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะถนนสายท่าเรือท่าใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็ก (อ่าน 133)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 130)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างบุกเบิกถนนดินสายนาไม้ไผ่-นาทองยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 125)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านคลองประสงค์-บ้านน้าเจ้านัน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิ (อ่าน 112)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบาลายท่าม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 118)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 124)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเรือหัวโทงจำลอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 133)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างบุกเบิกถนนดินสายรอบนอก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 134)
  [2016-07-06] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (อ่าน 129)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหาเหม หมู่ที่ 4 (อ่าน 106)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินสายอนุวัฒิ หมู่ที่ 4 (อ่าน 110)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล.สายซอยสุเหร่า หมู่ที่ 4 (อ่าน 119)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการวางหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะถนนสายท่าเรือท่าใต้ หมู่ที่ 3 (อ่าน 123)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน หมู่ที่ 3 (อ่าน 126)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านคลองประสงค์-บ้านน้าเจ้านัน หมู่ที่ 2 (อ่าน 113)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลายท่าม่วง หมู่ที่ 2 (อ่าน 111)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 (อ่าน 129)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรือหัวโทงจำลอง หมู่ที่ 1 (อ่าน 132)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (อ่าน 126)
  [2016-06-16] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของ อบต.คลองประสงค์ (อ่าน 161)
  [2016-06-02] รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน 1 ตำแหน่ง ด่วน (อ่าน 201)
  [2016-05-30] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายพรหมปรุง (อ่าน 163)
  [2016-05-30] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเคียน หมู่ที่ ๓ (อ่าน 162)
  [2016-05-30] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ (อ่าน 167)
  [2016-05-04] ประกาศสรุปผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลคลองประสงค์ ประจำปี 2559 (อ่าน 334)
  [2016-03-24] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายอบรมจริยธรรมแก (อ่าน 299)
  [2016-03-21] ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ (อ่าน 168)
 
Top!
Top!