Welcome to klongprasong.go.th
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  [2019-01-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (อ่าน 1)
  [2019-01-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (อ่าน 2)
  [2019-01-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (อ่าน 2)
  [2018-12-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 24)
  [2018-12-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (อ่าน 22)
  [2018-12-12] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่องให้ผู้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองประสงค์ ไปร (อ่าน 27)
  [2018-12-12] ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองก (อ่าน 20)
  [2018-12-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บางขนุน หมู่ที่ 4 (อ่าน 22)
  [2018-12-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ (อ่าน 21)
  [2018-12-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 19)
  [2018-12-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 27)
  [2018-12-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) (อ่าน 24)
  [2018-12-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) (อ่าน 20)
  [2018-10-10] รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 52)
  [2018-10-10] สารนายก อบต.คลองประสงค์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ (อ่าน 33)
  [2018-10-10] แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  (อ่าน 40)
  [2018-09-28] ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 44)
  [2018-09-17] ประกาศประกวดราคา (อ่าน 47)
  [2018-09-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 46)
  [2018-09-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 43)
  [2018-09-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 50)
  [2018-09-03] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายท่าเล-แหลมขาม หมู่ที่ 1-3 (อ่าน 56)
  [2018-08-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 60)
  [2018-08-16] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 42)
  [2018-08-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 42)
  [2018-08-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 43)
  [2018-08-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 43)
  [2018-08-06] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (อ่าน 63)
  [2018-07-23] ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมทุ่นเทียบเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (อ่าน 42)
  [2018-07-23] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 48)
  [2017-11-16] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 136)
  [2017-11-03] ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 130)
  [2017-10-10] ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (อ่าน 140)
  [2017-09-29] ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) (อ่าน 158)
  [2017-09-28] ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 143)
  [2017-09-15] ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ปรับปรุง ครั้งที่ 3) (อ่าน 136)
  [2017-09-06] สารนายก อบต.คลองประสงค์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ (อ่าน 144)
  [2017-09-05] ประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต. (อ่าน 188)
  [2017-09-05] ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน (อ่าน 132)
  [2017-09-04] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (อ่าน 134)
  [2017-09-04] ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 115)
  [2017-09-04] สรุปเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (อ่าน 117)
  [2017-09-04] ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (อ่าน 118)
  [2017-09-04] ประกาศ. เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อบต.คลองประสงค์ (อ่าน 111)
  [2017-07-19] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน (ตอนที่ 2) และขยายถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (อ่าน 109)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (อ่าน 111)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านก้อย-บังฟีน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (อ่าน 115)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเคียน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (อ่าน 110)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (อ่าน 110)
  [2017-07-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่ายาง หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (อ่าน 107)
  [2017-05-03] ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง)  (อ่าน 146)
  [2017-02-28] ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 141)
  [2017-01-27] ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมการกัดเซาะบริเวณท่อ คสล. ถนนสายมัสยิด - ท่าเรือบ้านเก่า และซ่อมแซมถนนดิ (อ่าน 165)
  [2016-11-21] ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 209)
  [2016-11-11] ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือ-แหลมขาม (อ่าน 187)
  [2016-11-09] ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 176)
  [2016-11-03] ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 187)
  [2016-10-28] ประกาศขออนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (อ่าน 200)
  [2016-10-18] ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (อ่าน 186)
  [2016-09-29] ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 185)
  [2016-09-21] ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (อ่าน 202)
  [2016-09-20] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน (อ่าน 251)
  [2016-09-16] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์  (อ่าน 195)
  [2016-09-12] ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมการกัดเซาะถนนบริเวณ STA 0+125 และ STA 0+160 (ถนนดินสายเกาะด้ง) หมู่ที่ 3 (อ่าน 173)
  [2016-08-29] การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 (อ่าน 193)
  [2016-08-22] ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (อ่าน 175)
  [2016-08-22] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1 (อ่าน 169)
  [2016-08-21] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (อ่าน 145)
  [2016-08-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1 (อ่าน 161)
  [2016-07-14] ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายรอบนอก หมู่ที่ 1 (อ่าน 164)
  [2016-07-14] ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินสายนาไม้ไผ่-นาทองยาง หมู่ที่ 2 (อ่าน 174)
  [2016-07-14] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านนายดลหล้า-บ้านนายบ่าวใหญ่ หมู่ที่ 3 (อ่าน 167)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนายดลหล้า-บ้านนายบ่าวใหญ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร (อ่าน 180)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างบุกเบิกถนนดินสายอนุวัติ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 180)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหาเหม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 171)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุเหร่า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 178)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะถนนสายท่าเรือท่าใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็ก (อ่าน 179)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 175)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างบุกเบิกถนนดินสายนาไม้ไผ่-นาทองยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 169)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านคลองประสงค์-บ้านน้าเจ้านัน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิ (อ่าน 158)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบาลายท่าม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 163)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 169)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเรือหัวโทงจำลอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 181)
  [2016-07-14] ประกวดราคาจ้างบุกเบิกถนนดินสายรอบนอก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 180)
  [2016-07-06] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (อ่าน 181)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหาเหม หมู่ที่ 4 (อ่าน 152)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินสายอนุวัฒิ หมู่ที่ 4 (อ่าน 156)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล.สายซอยสุเหร่า หมู่ที่ 4 (อ่าน 165)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการวางหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะถนนสายท่าเรือท่าใต้ หมู่ที่ 3 (อ่าน 171)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน หมู่ที่ 3 (อ่าน 174)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านคลองประสงค์-บ้านน้าเจ้านัน หมู่ที่ 2 (อ่าน 164)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลายท่าม่วง หมู่ที่ 2 (อ่าน 156)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 (อ่าน 178)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรือหัวโทงจำลอง หมู่ที่ 1 (อ่าน 183)
  [2016-07-05] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 (อ่าน 172)
  [2016-06-16] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของ อบต.คลองประสงค์ (อ่าน 206)
  [2016-06-02] รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน 1 ตำแหน่ง ด่วน (อ่าน 243)
  [2016-05-30] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายพรหมปรุง (อ่าน 210)
  [2016-05-30] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเคียน หมู่ที่ ๓ (อ่าน 207)
  [2016-05-30] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ (อ่าน 213)
  [2016-05-04] ประกาศสรุปผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลคลองประสงค์ ประจำปี 2559 (อ่าน 415)
  [2016-03-24] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายอบรมจริยธรรมแก (อ่าน 346)
  [2016-03-21] ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ (อ่าน 215)
 
Top!
Top!