ภาพกิจกรรม
 

เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

เมื่อเวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ผู้ว่าราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ระดับกระทรวง ระดับสำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ( กศน.) ระดับจังหวัด อำเภอ เขต และตำบล ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ทุกระดับ นักศึกษา กศน. และประชาชนได้ตระหนักรู้ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ และเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย จำนวน 7,424 แห่ง ทั่วประเทศ โดยตำบลคลองประสงค์ได้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ คลองลุโฮมสเตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี
รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี  

เตรียมพร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เตรียมพร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง