ภาพกิจกรรม
 

กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวตำบลคลองประสงค์

กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวตำบลคลองประสงค์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวของตำบลคลองประสงค์ได้ตามอัธยาศัย

เอกสารแนบ :

ยินดีต้อนรับสู่บ้านเกาะกลาง
ยินดีต้อนรับสู่บ้านเกาะกลาง  

เขาขนาบน้ำ  สัญลักษณ์ประจำจังหวัดกระบี่
เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ประจำจังหวัดกระบี่  

แปลงปลูกข้าวสังข์หยดของกลุ่มชานาตำบลคลองประสงค์
แปลงปลูกข้าวสังข์หยดของกลุ่มชานาตำบลคลองประสงค์  

แหล่งเรียนรู้การทำผ้าปาเต๊ะบ้านคลองประสงค์
แหล่งเรียนรู้การทำผ้าปาเต๊ะบ้านคลองประสงค์  

แหล่งเรียนรู้การทำเรือหัวโทงจำลอง ผลิตภัณฑ์โอทอป
แหล่งเรียนรู้การทำเรือหัวโทงจำลอง ผลิตภัณฑ์โอทอป  

แวะชิมอาหารทะเลสดๆที่กระชังขนาบวิว ซีฟู๊ด
แวะชิมอาหารทะเลสดๆที่กระชังขนาบวิว ซีฟู๊ด  

แวะชิมอาหารทะเลสดๆทีกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
แวะชิมอาหารทะเลสดๆทีกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด  

แวะชิมอาหารทะเลสดๆทีบ้านมะหญิง
แวะชิมอาหารทะเลสดๆทีบ้านมะหญิง  

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หาดคลองลุ
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หาดคลองลุ