Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
โครงสร้างบุคลากร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
       
  นายสมบัติ อ้นบุตร  
 

นายสมบัติ อ้นบุตร
ประธานสภา

 
       
นายวิรัตน์ อ้นบุตร นายฐปกร เองหิ้น

นายวิรัตน์ อ้นบุตร
รองประธานสภา

นายฐปกร เองหิ้น
เลขานุการสภา

       
นายสมพร หมั่นค้า นางสาวสมศรี ผิวดี นายวิรัตน์ อ้นบุตร นายสมศักดิ์ คลองรั้ว

นายสมพร หมั่นค้า
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

นางสาวสมศรี ผิวดี
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

นายวิรัตน์ อ้นบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

นายสมศักดิ์ คลองรั้ว
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

       
นายสมบัติ อ้นบุตร นายก้อเส็ม ลูกเล็ก นายประยงค์ หมันบุตร นายสุทธิพงศ์ พรหมปรุง

นายสมบัติ อ้นบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

นายก้อเส็ม ลูกเล็ก
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

นายประยงค์ หมันบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

นายสุทธิพงศ์ พรหมปรุง
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

       
 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!