Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
โครงสร้างบุคลากร
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
  นายประทีป  ทับโทน  
 

นายประทีป ทับโทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
     
-ว่าง- นายวาสนา นาคสวาส นางรัตนา  มีล่าม

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายวาสนา นาคสวาส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางรัตนา มีล่าม
ครู ค.ศ.๑

     
นางสายใหม  แดงอิด   นางสาวสมจิตร  คลองรั้ว

นางสายใหม แดงอิด
ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวสมจิตร คลองรั้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     
 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!