Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
โครงสร้างบุคลากร
กองช่าง
     
  นายสุวนนท์  สุทธิเกิด  
 

นายสุวนนท์ สุทธิเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     
ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ  จุรักษ์   -ว่าง-

ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ จุรักษ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

     
  นางสาวอัญชลี  เกาะกลาง  
 

นางสาวอัญชลี เกาะกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
     
 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!