Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
โครงสร้างบุคลากร
กองคลัง
     
  นางกัญจน์ณิชา  อธิษฐ์โภคิน  
 

นางกัญจน์ณิชา อธิษฐ์โภคิน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     
นางชนัญชิดา   สายกลับ นางปิยนุช  นาคฤทธิ์ -ว่าง-

นางชนัญชิดา สายกลับ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนุช นาคฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง

     
นางจุฑารัตน์  ลายแบน นางมัตติกา  มีล่าม นางสาววิภาวี  สิ้นเซ่ง

นางจุฑารัตน์ ลายแบน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางมัตติกา มีล่าม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววิภาวี สิ้นเซ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     
 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!