Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด

- ทำหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง และ ลงทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานนโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์ และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

- ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงิน และงบทดลอง งานแสดงฐานะงบการเงิน งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานงบทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

- ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างสะพานเขื่อนกั้นน้ำ งานข้อมูลก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประเมินราคา งานควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร งานออกแบบและบริหารข้อมูล งานสาธารณูปโภค งานประมาณ กิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ งานระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ งานวิจัย งานแนะแนว งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานสร้างและพัฒนาหลักสูตรและวิชาการต่าง ๆ งานพัฒนาตำราเรียน งานวางแผนการศึกษา งานมาตรฐานสถานศึกษา งานจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยการศึกษา งานวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล งานวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษาวิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสวัสดิการประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพหรือศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมต่าง ๆ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!