Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
  1. แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ทางเท้าทางระบายน้ำ เขื่อนป้องกันตลิ่ง อาคาร สำนักงาน และอาคารเอนกประสงค์
  2. แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
  3. แนวทางพัฒนาด้านการขยายเขตระบบประปา
  4. แนวทางพัฒนาด้านการจัดวางระบบผังเมืองและการจัดการที่ดิน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
  1. แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา
  2. แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านศาสนา การกีฬา บำรุงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  1. แนวทางพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนบนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
  2. แนวทางพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตร สนับสนุนกระบวนเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
  3. แนวทางการพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
  4. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมด้านการจัดการขยะมูลฝอย
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลคลองประสงค์สู่ความยั่งยืน
  1. แนวทางพัฒนาด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
  1. แนวทางพัฒนาด้านส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
  2. แนวทางพัฒนาด้านส่งเสริม และสนับสนุนด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
  3. แนวทางพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
 6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  1. แนวทางพัฒนาด้านพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมการบริหารจัดการให้ทันสมัย
  2. แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาการบริหารงานการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได้
  3. แนวทางพัฒนาด้านพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.
  4. แนวทางพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
  5. แนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!