Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ศาสนา การศึกษามีมาตรฐาน พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนนาน
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชุมชน ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี”

 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!