Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กำหนดเขตตำบลคลองประสงค์ ในท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๔ หมู่บ้าน และมีพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ ๗๖ ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้ปกครองหมู่บ้านตำแหน่ง
1บ้านเกาะกลางนายสนิท พรหมปรุงผู้ใหญ่บ้าน
2บ้านคลองประสงค์นายย่าหน่าย คลองรั้วผู้ใหญ่บ้าน
3บ้านคลองกำนายบัญญัติ สะท้านผู้ใหญ่บ้าน
4บ้านบางขนุนนายสุทธิชัย นาเมืองกำนัน

ที่ตั้ง/อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากบริเวณพิกัด M J ๙ ๑ ๘ ๙ ๓ ๖ ไปทางทิศตะวันออก ผ่านคลองในหมอ บริเวณพิกัด M J ๙ ๒ ๔ ๙ ๓ ๕ ไปทางทิศตะวันออก ผ่านคลองคลัง บ้านในหมอ สิ้นสุดที่คลองกระบี่น้อย บริเวณพิกัด M J ๙ ๖ ๒ ๙ ๓ ๔ รวมระยะทางด้าน ทิศเหนือประมาณ ๔ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองเขม้า ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองกระบี่น้อย บริเวณพิกัด M J ๙ ๖ ๒ ๙ ๓ ๔ ไปทาง ทิศใต้ตามคลองไม้ไผ่ ถึงจุดเชื่อมคลองไม้ไผ่กับคลองกระบี่น้อย บริเวณพิกัด M J ๙ ๕ ๗ ๙ ๑ ๘ ไปทางทิศใต้ตามคลองไม้ไผ่ ผ่านเกาะนาคอม ผ่านบ้านไสโป๊ะใต้ ไปตามคลองไสโป๊ะ คลองเขม้า ผ่านหลังควนเขม้า บริเวณพิกัด M J ๙ ๕ ๘ ๘ ๗ ๐ ลงไปตามคลองยวน ถึงปากคลองยวนเชื่อมกับคลองหลังดาดา บริเวณพิกัด M J ๙ ๕ ๗ ๘ ๖ ๒ ไปทางทิศใต้ตามคลองยวน ถึงปากคลองยวน บริเวณพิกัด M J ๙ ๕ ๓ ๘ ๔ ๕ ไปทางทิศใต้ตามคลองยวน สิ้นสุดที่บริเวณปากคลองยวน เชื่อมกับคลองตลิ่งชัน บริเวณพิกัด M J ๙๕๓๘๔๐ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ ๙ กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากบริเวณปากคลองยวนเชื่อมกับคลองติ่งชัน บริเวณพิกัด M J ๙ ๕ ๓ ๘ ๔ ๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามคลองยวน ผ่านแหลมขาม ผ่านบ้านหาดยาวเหนือ ลงสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวคลองยวน บริเวณพิกัด M J ๙ ๓ ๐ ๘ ๒ ๐ ไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ในอ่าวกระบี่ สิ้นสุดที่บริเวณอ่าวกระบี่ บริเวณพิกัด M J ๘ ๘ ๙ ๗ ๗ ๐ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๙ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลอ่าวนาง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณอ่าวกระบี่ บริเวณพิกัด M J ๘ ๘ ๙ ๗ ๗ ๐ ไปทาง ทิศเหนือ ถึงบริเวณพิกัด M J ๘ ๖ ๒ ๘ ๒ ๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเกาะนก เกาะน้อย ผ่านระหว่างบ้านเตาถ่านกับเกาะหนู บริเวณพิกัด M J ๙ ๑ ๓ ๘ ๙ ๕ ไปทางทิศเหนือตามคลองกระบี่ใหญ่ ผ่านเกาะแมว เขาขนาบน้ำ สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด M J ๙ ๑ ๘ ๙ ๓ ๖ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑๗ กิโลเมตร

จำนวนประชากร

สถิติประชากร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ของตำบลคลองประสงค์

หมู่บ้านจำนวนประชากร (คน)
ชายหญิงรวม
หมู่ที่ ๑ : บ้านเกาะกลาง๑,1๓๗๑,๑๖๖๒,๓๐๓
หมู่ที่ ๒ : บ้านคลองประสงค์๓๖๗๓๕๓๗๒๐
หมู่ที่ ๓ : บ้านคลองกำ๗๙๙๗๗๖๑,๕๗๕
หมู่ที่ ๔ : บ้านบางขนุน๓๕๘๓๗๘๗๓๖
รวม๒,๖๖๑๒,๖๗๓๕,๓๓๔

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองกระบี่ / ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

สถิติประชากร ระดับตำบล ของตำบลคลองประสงค์ แยกตามช่วงอายุวัย

อายุ (ปี)จำนวนประชากร (คน)
ชายหญิงรวม
อายุ ๐ – ๓ ปี๒๑๙๑๙๒๔๑๑
๔ – ๖๑๕๐๑๔๐๒๙๐
๗ – ๑๒๓๐๑๒๖๘๕๖๙
๑๓ – ๑๘๒๗๘๒๗๓๕๕๑
๑๙ – ๒๕๓๓๑๓๔๙๖๘๐
๒๖ – ๕๙๑,๑๖๖๑,๑๗๑๒,๓๓๗
๖๐ ปีขึ้นไป๒๑๔๒๘๐๔๙๔
รวม๒,๖๕๙๒,๖๗๓๕,๓๓๒

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองกระบี่ / ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๘

สถิติประชากร ระดับตำบล ของตำบลคลองประสงค์ แยกตามช่วงอายุวัย

อายุ (ปี)จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ รวม
ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง
อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ๓๗๕ ๓๔๙ ๑๐๑ ๘๓ ๓๒๓ ๒๘๓ ๑๑๒ ๑๑๔ ๙๑๑ ๘๒๙
อายุ ๑๘-๖๐ ปี ๖๖๗ ๖๘๘ ๒๓๒ ๒๒๗ ๔๓๐ ๔๔๘ ๒๒๐ ๒๒๙ ๑,๕๔๙ ๑,๕๙๒
อายุมากกว่า ๖๐ ปี ๙๖ ๑๒๘ ๓๕ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๒๔ ๓๖ ๑๙๙ ๒๕๒
รวม ๑,๑๓๘ ๑,๑๖๕ ๓๖๘ ๓๕๓ ๗๙๗ ๗๗๖ ๓๕๖ ๓๗๙ ๒,๖๕๙ ๒,๖๗๓

สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ของตำบลคลองประสงค์

หมู่บ้านจำนวน (หลังคาเรือน)
หมู่ที่ ๑ : บ้านเกาะกลาง ๕๒๒
หมู่ที่ ๒ : บ้านคลองประสงค์ ๒๐๓
หมู่ที่ ๓ : บ้านคลองกำ ๓๒๑
หมู่ที่ ๔ : บ้านบางขนุน ๒๑๘
รวม ๑,๒๖๔

สถิติประชากรและบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายเดือน ระดับตำบล ตำบลคลองประสงค์ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เดือน ปี (พ.ศ.)จำนวนประชากร (คน)จำนวน (หลัง)
ชาย หญิง รวม
๑.เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๓๓ ๒,๖๒๘ ๕,๒๖๑ ๑,๒๓๓
๒.เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๓๑ ๒,๖๓๒ ๕,๒๖๓ ๑,๒๓๘
๓.เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๓๔ ๒,๖๔๑ ๕,๒๗๕ ๑,๒๓๙
๔.เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๓๖ ๒,๖๔๕ ๕,๒๘๑ ๑,๒๔๐
๕.เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๔๐ ๒,๖๕๑ ๕,๒๙๑ ๑,๒๔๐
๖.เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๔๔ ๒,๖๕๓ ๕,๒๙๗ ๑,๒๔๐
๗.เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๕๐ ๒,๖๕๘ ๕,๓๐๘ ๑,๒๔๑
๘.เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๔๖ ๒,๖๕๗ ๕,๓๐๓ ๑,๒๔๓
๙.เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๔๕ ๒,๖๖๔ ๕,๓๐๙ ๑,๒๔๓
๑๐.เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๔๖ ๒,๖๖๙ ๕,๓๑๕ ๑,๒๔๙
๑๑.เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๔๙ ๒,๖๗๐ ๕,๓๑๙ ๑,๒๕๗
๑๒.เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๒,๖๖๑ ๒,๖๗๓ ๕,๓๓๔ ๑,๒๖๔

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองกระบี่ / ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!